بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950133967
نویسنده : میترا رضایی تفضلی
عنوان پایان نامه : رابطه جهت گیری مذهبی و بخشودگی با رضایت زناشویی دانشجویان متاهل
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , رویا بابایی کسمایی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : رضایت زناشویی افراد بخش مهمی از روابط زوجین را تحت ثاثیر قرار می دهد درحالی که خود رضایت زناشویی می تواند وابسته به متغیرهای چندی مانند اعتقادات و گرایشات مذهبی و احساس بخشودگی زوجین باشد. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه جهت¬گیری¬های مذهبی و بخشودگی با رضایت زناشویی دانشجویان متاهل بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‌ آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانشجویان زن متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396 به تعداد 1200 نفر بودند. از این بین با استفاده از روش نمونه¬گیری در دسترس و با توجه به شرایط ورود و خروج پژوهش تعداد 185 نفر به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه¬های رضایت زناشویی اینریچ (1989)، جهت گیری¬های مذهبی آلپورت (1950) و بخشودگی بین فردی احتشام زاده و همکاران (1389) را تکمیل کردند. داده¬های به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته¬های پژوهش نشان داد، بين جهت گیری مذهبی بیرونی با رضایت زناشویی رابطه منفی و بین جهت گیری مذهبی درونی، نمره کل بخشودگی و خرده مقیاس¬های کنترل رنجش و درک واقع بینانه با رضایت زناشویی دانشجویان متاهل رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (01/0>P). در حالی که بین خرده مقیاس ارتباط مجدد و کنترل انتقام جویی بخشودگی با رضایت زناشویی دانشجویان متاهل رابطه معناداری مشاهده نشد (05/0
كلمات كليدي : رضایت زناشویی، جهت گیری های مذهبی، بخشودگی، دانشجویان
تاريخ دفاع : 1397-6-19