بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940168926
نویسنده : فرزانه بلوری صومعه سرائی
عنوان پایان نامه : تأثیر شایستگیهای محوری بر عملکرد شرکت از طریق متغیر میانجی استراتژی رقابتی (مورد مطالعه: شعب و نمایندگیهای بیمه ملت ایران استان تهران)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت بيمه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر رحمت علی صابری حقایق,
استاد مشاور () : ,
چكيده : دستیابی به عملکرد مطلوب از سوی شرکت¬ها در شرایط رقابتی امروز، به ویژه در صنعت بیمه که دارای ماهیتی پویاست و محیط عملیاتی و فناوری‌های بکارگیری در آن با سرعت فزاینده‌ای در حال تغییر است، دشوار بوده و مستلزم تجهیز و تقویت شایستگی¬های محوری و اتخاذ استراتژی¬های رقابتی مناسب است؛ زیرا شایستگی¬های محوری مجموعه مهارت¬های متمایزکننده، دارایی¬های مکمل و رویه¬هایی¬¬اند که مبنایی برای ظرفیت¬های رقابتی شرکت و عملکرد مطلوب در یک کسب و کار بخصوص فراهم می¬کنند و شرکت‌ها براي مصون ماندن از امواج سهمگين محيطي و نيز سازگاري با الزامات رقابتي، چاره¬اي جز كسب و تداوم این شایستگی¬ها ندارند. همچنین استراتژی رقابتی به نحوه¬ی رقابت یک شرکت در یک کسب و کار خاص بر می¬گردد و به شرکت¬ها کمک می¬کند عملکرد مطلوب را از طریق یک روش متمایز رقابتی بدست آورد. با توجه به اهمیت موضوع، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر شایستگی¬های محوری بر عملکرد شرکت با واسطه استراتژی¬های رقابتی، در نظر گرفته شد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات توصیفی- همبستگی است. بدین منظور، مطالعات کتابخانه¬ای انجام گرفت و ضمن مروری بر ادبیّات تحقیق پیشین، قرار شد تأثیر شایستگی¬های محوری بر عملکرد شعب و نمایندگی¬های بیمه ما در استان تهران با واسطه استراتژی¬های رقابتی، در قالب 4 فرضیه مورد بررسی قرار گیرد. برای دستیابی به هدف تحقیق علاوه بر مطالعات کتابخانه¬ای، مطالعات میدانی صورت گرفت و پرسشنامه¬ای با 21 سؤال تدوین و پس از تأیید روایی محتوا، میان سرپرستان 66 نمایندگی و 10 نفر در شعب به روش نمونه¬گیری هدفمندِ قضاوتی توزیع گردید و بعد از گردآوری، پایایی پرسشنامه نیز با آلفا کرونباخ بالاتر از 7/0 توسط نرم¬افزار SPSS، به لحاظ علمی پذیرفته شد. همچنین به منظور آزمون مدل، از روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم¬افزار Amos بهره¬ گرفته شد. نتایج آزمون مدل¬ها نشان داد که شاخص¬های برازش سه مدل اندازه¬گیری و مدل ساختاری کل از برازش مناسبی برخوردار است. نتایج تحلیل مسیر نیز نشان داد که تأثیر مستقیم شایستگی¬های محوری بر عملکرد شرکت معنادار نمی-باشد، اما تأثیر غیرمستقیم شایستگی¬های محوری بر عملکرد از طریق استراتژی¬های رقابتی مثبت و معنادار است. همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد که تأثیر شایستگی¬های محوری بر استراتژی¬های رقابتی و استراتژی¬های رقابتی بر عملکرد شرکت معنادار و مثبت است. بنابراین از 4 فرضیه تحقیق، 3 فرضیه تأیید و 1 فرضیه رد شد. در پایان نیز راهکارهایی براساس یافته¬ها و همچنین پیشنهادهایی برای محققان آتی ارائه گردید.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: شایستگی محوری، عملکرد شرکت، استراتژی رقابتی، شرکت بیمه ما، استان تهران
تاريخ دفاع : 96-6-96