بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 910639883
نویسنده : اسفندیار مهری تالارپشتی
عنوان پایان نامه : تبیین نقش گردشگری در پایداری اقتصادی– اجتماعی روستاهای شهرستان قائمشهر
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافيا و برنامه ريزي روستايي
مقطع تحصيلي : دکتری تخصصی
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :عیسی پوررمضان, ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : نصراله مولایی هشجین, ,
چكيده : گردشگری به عنوان ابزاری کارآمد می تواند نقش مهمی را در توسعه اقتصادی و اجتماعی نواحی روستایی ایفا کند. امروزه در بسیاری از کشورها برای رفع چالش های اقتصادی - اجتماعی نواحی روستایی به ویژه در روستاهایی که با افول فعالیت های کشاورزی سنتی روبرو هستند گردشگری در کانون توجه قرار گرفته است. هدف این پژوهش تبیین نقش گردشگری در پایداری اقتصادی و اجتماعی نواحی روستایی شهرستان قائمشهر می باشد. روش انجام این پژوهش توصیفی- تحلیلی و متغییرهای تحقیق بر اساس مبانی نظری مربوط، یافته های محققان داخلی و دیگر کشورها و کارهای میدانی اولیه از ناحیه مورد مطالعه استخراج گردیده است. داده¬های تحقیق از طریق منابع اسنادی و مطالعات میدانی درقالب: مشاهدات، پرسش نامه و مصاحبه بدست آمده است. با توجه به گستردگی حجم جامعه آماری، از روش نمونه گیری استفاده شده که بر این اساس تعداد 20 روستای دارای گردشگری روستایی و 375 نفر از اهالی روستا و 56 نفر از مدیران محلی به عنوان حجم نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته اند. در تحلیل داده ها و اطلاعات از تحلیل آماری توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است، به طوری که در بخش آمار توصیفی از جداول توزیع فراوانی، نمودارهای ستونی و میانگین و انحراف استاندارد و در بخش آمار استنباطی ازآزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون وآزمون t دو نمونه ای مستقل جهت تحلیل داده‌ها بهره برده شده است. بدین ترتیب که پس از انجام آزمون k-s و اطمینان از نرمال بودن توزیع داده ها، از آزمون های پارامتری ضریب رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون در فاصله اطمینان 95 درصد، برای اثبات فرضیه اصلی یک دو و فرضیه های فرعی یک و دو و شش زیر فرضیه متناظر آن استفاده گردید. همچنین برای آزمودن فرضیه فرعی سوم و سه زیر فرضیه متناظر آن از آزمون t استفاده شد. در مجموع نتایج این پژوهش نشان می دهد بر اساس آزمون ضریب همبستگی و آزمون تحلیل واریانس گردشگری اثرات و پیامد های مثبت اقتصادی و اجتماعی نظیر اشتغالزایی، افزایش درآمدو سطح آگاهی و مانند آن را در پی داشته است.
كلمات كليدي : گردشگری، پایداری اقتصادی- اجتماعی، گردشگری پایدار، نواحی روستایی، شهرستان قائمشهر
تاريخ دفاع : 1396-11-28