بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930597199
نویسنده : کیومرث احمدی
عنوان پایان نامه : نقش عوامل محیطی اکولوژیکی در کیفیت زندگی شهری با تاکید بر رودخانه زرجوب رشت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافياوبرنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :بهمن رمضانی گورابی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف این تحقیق بررسی کیفیت زندگی در اطراف رودخانه زرجوب شهر رشت است داده های به روش پیمایشی و کتابخانه ای انجام شده است و جامعه آماری تحقیق ساکنین شهر رشت هستند که در اطراف رودخانه زندگی می کنند نتایج داده های تحقیق نشان می دهد رودخانه زرجوب در گذشته های دور برای شهر رشت زیبایی خاصی داشته که شهروندان از ان در جهت رفاه و رضایت خود مانند شنا و ماهیگیری استفاده می کردند اما در اثر سهل انگاری مدیران شهری و در طی گذر زمان این رودخانه به فضایی نامطلوب در سطح شهر تبدیل شده است که در کناره آن زباله های شهری پراکنده شده و در اطراف آن بوی فاظلابهای شهری و خانگی آزار دهنده است و این مسئله موجب کاهش کیفیت زندگی در اطراف رودخانه زرجوب شده است و متأسفانه، امروزه محيط هاي شهري به طور ناگهاني در رويارويي با برطرف كردن نيازها ي ساكنان شان تنزل پيدا كرده اند. ازآنجاكه محيط هاي شهري زمينه اي را فراهم مي كنند كه در آن مردم با شرايط محيطي ناخوشايندي همچون سروصدا، بوي بد، آلودگي هوا، ناامني، ازدحام و شلوغي، زباله يا با كمبود امكانات و تسهيلات مواجه شوند، مديريت كيفيت محيط هاي شهري از اهميت شايان توجهي برخوردار است
كلمات كليدي : واژگان کلیدی : عوامل محیطی و اکولوژیکی – کیفیت زندگی شهری – رودخانه زرجوب ، شهر رشت
تاريخ دفاع : 1397-6-25