بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950087985
نویسنده : مرتضی شفیع زاده صوفي حسن
عنوان پایان نامه : شناسایی اماکن امن جهت اسکان اضطراری شهروندان شهر رشت در هنگام بحران
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافياوبرنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :بهمن رمضانی گورابی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده امروزه مدیریت بحران جزء جدایی ناپذیر برنامه ریزی شهری معاصر تلقی می شود و از جمله سناریوهای کارآمد برای ساماندهی وضعیت آسیب دیدگان «مکان یابی اسکان اضطراری» است. اسکان اضطراری مرحله ای است که طی آن فرایندهای اجتماعی توانمندسازی و بهبود نوع سکونتگاه ها پس از بحران صورت می گیرد. از نظر اجتماعی مسکن اضطراری به معنای نجات آوارگان، کمک به مصدومان و شروع فعالیت های روزانه پس از بحران است. در این نوع اسکان، فرایندهای اجتماعی توانمندسازی و بهبود نوع سکونتگاه¬ها پس از بحران انجام می گیرد. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی اماکن امن جهت اسکان اضطراری شهروندان شهر رشت در هنگام بحران است. رویکرد حاکم بر این پژوهش توصیفی تحلیلی و نوع تحقیق اسنادی و پیمایشی است. براساس داده¬های استخراج شده از طرح جامع شهر شهر رشت، معیارهای نزدیکی به کاربری مسکونی، وجود فضای باز، دوری از مناطق دارای مخاطرات طبیعی، دسترسی به شبکه¬های مناسب و دوری از تاسیسات مخاطره آمیز به عنوان شاخص¬های مکان یابی انتخاب شدند. سپس از کارشناسان مسائل شهری خواسته شده اولویت¬ها را مشخص سازند. نتایج نشان داد وجود شبکه دسترسی مناسب دارای بیش¬ترین وزن (0.242) و نزدیک بودن به کاربری مسکونی دارای کم¬ترین وزن (0.110) است. در نهایت مکان¬های پیشنهادی جهت اسکان اضطراری در هر یک از مناطق شهر رشت ارائه شد. واژه¬های کلیدی: اسکان اضطراری، اسکان موقت، مدیریت بحران و بالایای طبیعی.
كلمات كليدي : واژه¬های کلیدی: اسکان اضطراری، اسکان موقت، مدیریت بحران و بالایای طبیعی.
تاريخ دفاع : 1397-06-22