بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950230656
نویسنده : سحر نجفی پور
عنوان پایان نامه : اثر نوسانات وجوه نقد بر ساختار سرمایه واستفادهاز بدهی با سر رسید های مختلف
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حسنا قهرمانی, ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : ,
چكيده : هدف این تحقیق سنجش ارتباط نوسانات جریان نقدی با ساختار سرمایه و استفاده از بدهی با سر رسید های مختلف می باشد. در راستای هدف تحقیق نمونه ای متشکل از 160 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1391 تا 1395 انتخاب گردید. در این پژوهش به منظور سنجش ساختار سرمایه از نسبت بدهی بر کل دارایی ها استفاده شده است. برای سر رسید کوتاه مدت بخش بدهی جاری و برای سر رسید بلند مدت بدهی غیر جاری به کار گرفته شده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون پنل دیتا به روش اثرات ثابت بهره گرفته شد. با انجام بهترین برازش از آزمون مدل های مربوط به هریک از فرضیه های تحقیق به این نتیجه دست یافتیم که بین ساختار سرمایه با سررسید کوتاه مدت و نوسانات جریان نقد شرکت رابطه وجود ندارد. بنابراین فرضیه اول پژوهش پذیرفته نخواهد شد و با آزمون مدل مربوط به فرضیه دوم به این نتیجه دست یافتیم که بین ساختار سرمایه با سررسید بلند مدت و نوسانات جریان نقد شرکت رابطه وجود ندارد. بنابراین فرضیه دوم پژوهش نیز، پذیرفته نخواهد شد.
كلمات كليدي : ساختار سرمایه با سررسید کوتاه مدت، ساختار سرمایه با سررسید بلند مدت، نوسانات جریان نقد.
تاريخ دفاع : 1397-6-22