بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950300398
نویسنده : اکرم سیفی زاده
عنوان پایان نامه : رابطه راهبردهای مقابله با استرس، تاب آوری و سرسختی روانشناختی با رضایت از زندگی دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی رشت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , سجاد رضایی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده: هدف از انجام این پژوهش تعیین رابطه راهبردهای مقابله با استرس، تاب آوری و سرسختی روانشناختی با رضایت از زندگی دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی رشت بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی شهر رشت تشکیل دادند که در سال تحصیلی 97-96 در این دانشگاه مشغول به تحصیل بودند که با استفاده از روش‌نمونه‌گیری هدفمند بود تعداد 282 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. برای سنجش متغیر ها از پرسشنامه های راهبرد مقابله با استرس بلينگز و موس (1981)، رضايت از زنـدگي داينـر و همكـاران(1985)، مقیاس تاب آوري کانر و دیویدسون (2003) و سرسختی روانشناختی اهواز (1377) استفاده شد. تمامی داده‌ها توسط نسخه 24 نرم افزار SPSS و نیز AMOS پردازش شدند. یافته ها نشان داد که بین ابعاد راهبردهای مقابله با استرس با متغیر رضایت از زندگی رابطه مثبت و معنادار در سطح معنی داری کمتر از 05/0 وجود دارد. همچنین بین مولفه های تاب‌آوری با متغیر رضایت از زندگی رابطه مثبت و معنادار در سطح معنی داری کمتر از 05/0معنادار وجود دارد. از طرفی یافته‌ها بیانگر رابطه بین سرسختی روانشناختی با متغیر رضایت از زندگی رابطه مثبت و معنادار در سطح معنی داری کمتر از 05/0 معنی¬داری بود. در پیش بینی رضایت از زندگی توسط راهبردهای مقابله با استرس نیز نتایج نشان داد ابعاد راهبردهای مقابله با استرس در مجموع 8/12 درصد از تغییرات رضایت از زندگی را پیش بینی می کنند. در ادامه نیز نتایج حاصل از پیش بینی رضایت از زندگی توسط تاب آوری و سرسختی روان‌شناختی نشان داد که تاب آوری و سرسختی روان‌شناختی در مجموع 1/18 درصد از تغییرات رضایت از زندگی و شایستگی فردی، تحمل عواطف منفی، پذیرش، کنترل و تاثیرات معنوی نیز در مجموع 5/18 درصد از تغییرات رضایت از زندگی را پیش بینی می‌کنند. و نهایتا در بررسی نقش میانجی گری راهبردهای مقابله با استرس در رابطه میان تاب آوری، سرسختی روانشناختی و رضایت از زندگی، یافته ها در تحلیل مسیر نشان داد متغیرهای متمرکز بر حل مسئله و متمرکز بر ارزیابی شناختی نقش میانجی در ارتباط تاب آوری بر روی رضایت از زندگی تاثیر دارد. کلید واژه ها : مقابله با استرس -تاب آوری - سرسختی روانشناختی - رضایت از زندگی
كلمات كليدي : کلید واژه ها : مقابله با استرس -تاب آوری - سرسختی روانشناختی - رضایت از زندگی
تاريخ دفاع : 1397-06-21