بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950099307
نویسنده : صادق طاهر آموز لنگرودی
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر انتخاب حسابرس متخصص در شرکت های عضو گروه تجاری از شرکت های بورس و اوراق بهادار تهران
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر عباس ادهم,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف این بررسی تاثیر انتخاب حسابرس متخصص در شرکت های عضو گروه تجاری از شرکت های بورس و اوراق بهادار تهران است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکت های بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سالهای بین 1391تا 1395است. و به كمك تحليل ضرايب رگرسيون به آزمون فرضيه هاي پژوهش پرداخته شد. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 108 شرکت از مجموع 430 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردید. نتايج این تحقیق نشان می دهد بین متغیر درجه وابستگی تخصص حسابرس با شرکت های گروه تجاری با انتخاب حسابرس متخصص در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود ندارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که انتخاب حسابرس متخصص بر درجه وابستگی تخصص حسابرس با شرکت های گروه تاثیرگذار نیست.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: انتخاب حسابرس متخصص، درجه وابستگی تخصص حسابرس با شرکت های گروه تجاری
تاريخ دفاع : 1397-6-22