بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950040389
نویسنده : زهرا عبداله پور
عنوان پایان نامه : بررسی مقایسه ای اسطوره آتش در قرآن مجید و اوستا
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان وادبیات فارسی
رشته/گرایش تحصيلي : زبان وادبيات فارسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدتقی یونسی رستمی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده اسطوره جهان بینی و بینش انسان های ابتدایی بود و در دیدگاه نوین اسطوره بازتاب سمبلیک ارزش های جمعی یک قوم و متضمن روایت یک خلقت پایانی است، در بیشتر ادیان و آیین ها بر این تاکید شده است که جهان به وسیله ی یک طوفان (سیل بزرگ) و آتش فراگیر پایان می پذیرد. هدف این پایان نامه، بررسی مقایسه ای اسطوره ی آتش در قرآن مجید و اوستا است. روش کار توصیفی ـ تحلیلی است، نتایج حاصل نشان داد؛ در قرآن مجید، آتش تقدس ندارد و زندگی و دعوت ایشان در پیوند است. حضرت ابراهیم (ع) به دستور نمرود درون آتش پرتاب شد ولی با خطاب تکوینی خداوند، خصوصیت سوزانندگی و نابود کنندگی آن از بین رفت و به گلستان تبدیل شد. در قرآن کریم، گذر از آتش، نماد موفقیت در آزمون الهی است. در اوستا و باور زرتشتیان، آتش تقدس دارد، برترین مخلوق در بین عناصر چهارگانه پسر اهورا مزدا و میانجی میان مردم و اهورا مزدا است که نباید آن را آلوده کنند. مطابق قرآن مجید و اوستا، حضرت ابراهیم (ع) و زرتشت، هردو، برای اثبات بی گناهی داخل آتش شدند ولی آتش به آن ها آسیبی نرسانده است و به دلیل پاکدامنی و دعوت به توحید در این آزمون الهی موفق گردیدند. در قرآن این امر آزمون الهی معرفی شد ولی در اوستا برای اثبات حقانیت زرتشت یاد شده است.
كلمات كليدي : اسطوره، آتش، قرآن مجید، اوستا، حضرت ابراهیم (ع) و زرتشت
تاريخ دفاع : 1397-6-21