بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950297203
نویسنده : سيد مهدي ميرشانچي
عنوان پایان نامه : ارتباط ذهن آگاهی، خود پنداره و کیفیت زندگی با شادکامی نوجوانان پسر بزهکار
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سیدعلی مجیدی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده این پژوهش با هدف بررسی ارتباط ذهن آگاهی، خودپنداره و کیفیت زندگی با شادکامی نوجوانان پسر بزهکار صورت گرفت. روش تحقیق حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی نوجوانان پسر بزهکار در کانون اصلاح و تربیت استان گیلان در بهار سال 1397 به تعداد 100 نفر بودند. که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و جدول مورگان و با توجه به شرایط ورود و خروج از پژوهش تعداد 69 نفر انتخاب و پرسشنامه های پنج وجهی ذهن آگاهی بائر (FFMQ)، خودپنداره بک (BSCT)، کیفیت زندگی فرم کوتاه (WHOQOL- 26) و شادکامی آکسفورد (OHI) را تکمیل کردند. داده های بدست آمده با استفاده از ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه به روش همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که ضریب همبستگی مؤلفه های ذهن آگاهی، مؤلفه مشاهده (002/0 p
كلمات كليدي : کلید واژه ها: ذهن آگاهی، خودپنداره، کیفیت زندگی، شادکامی
تاريخ دفاع : 1397-06-22