بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950087965
نویسنده : زهرا حسن دوست لاکمه سری
عنوان پایان نامه : بررسی مقایسه چهرة معشوق در ادبیات فارسی و ترانه‌های عامیانه(بر مبنای غزلیات سعدی و هفتصدترانة حسین کوهی کرمانی)
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان وادبیات فارسی
رشته/گرایش تحصيلي : زبان وادبيات فارسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :جهاندوست سبزعلی پور, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده: ادبیات کلاسیک و ادبیات عامیانه هر دو از انواع مهم ادبیات هستند. از دوره‌های قدیم شعر فارسی که به ادبیات سنتی یا کلاسیک معروف است، ادب غنایی وجود داشته‌ و در مورد عشق، عاشقی و معشوق فراوان سخن به میان آمده‌است. در کنار این نوع ادبیات یک ادبیات دیگر رشده کرده‌است که به ادبیات عامیانه معروف است، مهمترین ویژگی این نوع ادبیات این است که به فخامت و جزالت ادب کلاسیک نیست و پدید‌آورندگانشان نیز چندان معلوم نیستند و در یک کلام می‌توان گفت ادبیات عامة مردم است. پرسش اصلی این تحقیق اینست که معشوق در ادبیات کلاسیک با معشوق ادبیات عامیانه چه تفاوت‌هایی دارند. جغرافیای این پژوهش غزلیات سعدی و هفتصد ترانه کوهی کرمانی است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است و سعی شده‌است تمامی ویژگی‌های معشوق از دو اثر نامبرده استخراج و دسته‌بندی شوند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که معشوق ادبیات کلاسیک و اشعار سعدی و حافظ و امثال آن جایگاه والایی دارد، چهره‌ای اثیری دارد و چندان قابل حس برای همه نیست، اسمش حتی مشخص نیست، مکان زندگی اش، رنگ لباسش و دیگر ویژگی‌هایش همگی ناشناخته‌اند و در عوض معشوق ادبیات عامیانه در باغ کار می‌کند، در کوچه از جلوی مردم با لباسهایی که رنگ و بافتش مشخص است راه‌ می‌رود، مادر و پدر و محله‌اش مشخص است در یک کلام معشوقی دست یافتنی و فرودست است.
كلمات كليدي : کلیدواژه‌ها: ادبیات غنایی، ادبیات کلاسیک، ادبیات عامیانه، چهرة معشوق، غزلیات سعدی، حسین‌کوهی‌کرمانی
تاريخ دفاع : 1397-06-19