بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920637596
نویسنده : معصومه خواجوند
عنوان پایان نامه : بررسی اعسار و مقایسه آن با نهادهای تقسیط دین و مهلت عادله در نظام حقوقی ایران
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : حقوق
رشته/گرایش تحصيلي : حقوق خصوصي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدرضا داداشی نیاکی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چكيده قاعده اعسار یکی از مستندات عمومی شارع اسلام و قانونگذار در ایران است که در میان قواعد فقهی از جایگاه علمی و کاربردی قابل توجهی به خصوص در عرصه پیچیده صنعتی فعلی برخوردار است. منظور از اعسار آن است که شخص مازاد بر مستثنیات دین، مالی برای تأدیه دیون خود نداشته باشد. دادخواست اعسار از شخص حقیقی غیرتاجر پذیرفته می‌شود. بر قبول یا رد حکم اعسار بنا به مورد، آثار متفاوتی مترتب میباشد. حکم اعسار دارای حدود و ثغوری بوده و فاقد اعتبار امر مختومه است. تا قبل از تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1393، قانون اعسار 1313 به عنوان قانون اصلی و مادر مورد استناد محاکم ما قرار می‌گرفت که به دلیل قدیمی، محذوف و منسوخ بودن قسمتی از آن، بخشی از مسائل مربوط به اعسار در قوانین دیگری بیان شده بود که این پراکندگی و پاره‌ای از ابهامات و سکوت مقنن نسبت به چگونگی رسیدگی به دعوی اعسار باعث افزایش زندانیان مالی گردیده بود. از سوی دیگر، قانونگذار به منظور رعایت حال مدیون و یا به منظور رعایت بنای تراضی و اوضاع و احوال، به دادرس اختیار اعطای مهلت عادله و تقسیط دین را داده است که این مهم در مواد 277 و 652 قانون مدنی منعکس شده است؛ لکن کلیت و اجمال مواد مذکور و نیز سکوت مقنن در خصوص احکام و آثار امهال و تقسیط باعث شده است که گستره آن در حقوق ایران مبهم بماند و رویه قضایی رغبتی بدان نشان ندهد. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که مقررات سابق اعسار، در مواردی با منابع فقهی و تعهدات بین‌المللی دولت ایران انطباق نداشت که با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1393، این قانون با رفع برخی از موارد سکوت، ابهام و اجمال مقرارت سابق، تغییرات و تحولات مثبتی را در راستای انطباق بیشتر با موازین فقهی یافته است و نیز امهال و تقسیط از لحاظ مبنا، ماهیت، آثار و آیین دادرسی با اعسار متفاوت بوده و رویه قضایی باید به این سو برود که بر اساس قاعده کلی حکم ماده 277 قانون مدنی تصمیم بگیرد. واژگان کلیدی: اعسار، مهلت عادله، تقسیط دین، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.
كلمات كليدي : اعسار، مهلت عادله، تقسیط دین، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.
تاريخ دفاع : 95-6-9