بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950026525
نویسنده : فرزام خالقی فرد
عنوان پایان نامه : بررسی تأثیر ویژگی‌های برند آنلاین بر وفاداری و تبلیغات دهان به دهان با توجه به نقش رضایت مشتریان (مطالعه موردی: مشتریان بانک ملت در استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني-بازرگاني داخلي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , غلامرضا محفوظی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : امروزه یکی از عوامل موفقیت سازمانها، برندسازی و توجه آنان به وفاداری به برند می باشد. بهبود رضایت و وفاداری مشتریان می تواند وفاداری به برند را بهبود بخشیده و از این لحاظ، برای سازمانها مزیت رقابتی ایجاد نماید. وفاداری مشتریان امروزه، کلید موفقیت تجاری محسوب می شود.هدف این پژوهش، بررسی تاثیر ویژگی های برند آنلاین بر وفاداری و تبلیغات دهان به دهان با توجه به نقش رضایت مشتریان (مطالعه موردی: مشتریان بانک ملت در استان گیلان)است. پژوهش جاری از نوع کاربردی است. بر اساس نحوه ی گردآوری اطلاعات توصیفی و بر اسا روش تحقیق از نوع همبستگی است. برای جمع آوری داده ها از تحقیق پیمایشی - میدانی استفاده شد. جامعه ی آماری مشتریان بانک ملت در استان گیلان هستند. روش نمونه گیری در این تحقیق از نوع نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس از نوع سهمیه ای است برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی(مدل سازی معادلات ساختاری) استفاده می شود. برای تجزیه و تحلیل از نرم افزار پی ال اس استفاده شد.نتایج آزمون فرضیات حاکی ازتایید تمامی فرضیات مطرح شده در پژوهش حاضر می باشد.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: برند آنلاین، تبلیغات دهان به دهان، رضایت مشتریان، مشتریان بانک ملت
تاريخ دفاع : 1397-6-22