بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 910859137
نویسنده : مرجان اقدام مستقیم کار
عنوان پایان نامه : نقش تعدد گزارشگری مالی روی عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :آتیه وثیرش, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : اطلاعات حسابداری کهنه، در تصمیم گیری های مالی فاقد ارزش هستند، زیرا تاثیر خود را بر قیمت سهام گذاشته پس این گونه اطلاعات منجر به کسب سود نخواهد شد. بنابراین دسترسی به اطلاعات جدید، در تصمیم گیری بهینه اثر مثبت دارد و امکان کسب سود را افزایش می دهد. هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش تعدد گزارشگری مالی روی عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور نمونه ای به تعداد 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1388 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفت. برای اندازه گیری هزینه حقوق صاحبان سهام از مدل رشد گوردون و برای محاسبه ی عدم تقارن اطلاعاتی از تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام استفاده شد. تحقیق حاضر دارای دو فرضیه مبنی بر تاثیر تعدد گزارشگری مالی روی عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام بوده و نتایج تحقیق حاکی از آن است که، با توجه به نتایج آزمون بین تعدد گزارشگری مالی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه ی معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که بین تعدد گزارشگری و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه ی مستقیم و معناداری وجود دارد.
كلمات كليدي : تعدد گزارشگری مالی، عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه حقوق صاحبان سهام، کارایی بازار، صورت های مالی میان دوره ای.
تاريخ دفاع : 1393-11-21