بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950104335
نویسنده : سید جواد عابدی
عنوان پایان نامه : ارتباط بین تخصص حسابرس در صنعت و کیفیت حسابرسی با کارایی سرمایه گذاری
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدرضا وطن پرست, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف ازاین پژوهش ارتباط بین تخصص حسابرس در صنعت و کیفیت حسابرسی با کارایی سرمایه گذاری در شرکت¬های بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. به این منظور در این پژوهش، اطلاعات 94 شرکت در طی سال¬های 1391 الی 1395 با استفاده از روش نمونه گیری هدف¬مند مورد بررسی قرار گرفت. به منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از تحلیل رگرسیون چند متغیره و آزمون میانگین یک جامعه استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که بین تخصص حسابرس در صنعت و کارایی سرمایه¬گذاری ارتباط معنی¬دار وجود ندارد و هم¬چنین بین کیفیت حسابرسی در صنعت و کارایی سرمایه¬گذاری ارتباط معنی¬دار وجود ندارد.
كلمات كليدي : واژه های کلیدی: تخصص حسابرس، کارایی سرمایه¬گذاری، کیفیت حسابرسی
تاريخ دفاع : 1397-2-22