بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950165821
نویسنده : حامد نسیب جوی مرکیه
عنوان پایان نامه : آسیب شناسی روند نوسازی در دوره پهلوی دوم از 1340 تا 1357 شمسی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : علوم سیاسی
رشته/گرایش تحصيلي : علوم سیاسی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مجید استوار, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده این تحقیق با عطف توجه به اهميت نهادها در زندگي سياسي و در راستاي تطبيق تئوري هانتينگتون با پیامدهای روند توسعه و نوسازی رژیم پهلوی دوم که در نهایت به بروز انقلاب اسلامی انجامید بدين سؤال مي پردازد كه چه رابطه اي ميان فقدان نهادمندي نظام سياسي پهلوي بين سال هاي 1340 تا 1357 و روند توسعه و نوسازی این حکومت وجود دارد. در این تحقیق با بررسی نوسازی در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و پیامد ها و تبعات آن در می یابیم که رژیم پهلوی دوم به دلیل فقدان نهادمندی سیاسی، موجب شد که توسعه و نوسازی اجتماعی و اقتصادی به صورت نامتوازن صورت پذیرد و جامعه از این روند شتابان نوسازی عقب بماند. در نتیجه از هم گسستگی بین جامعه و حکومت سبب شد که بحران های جدی برای رژیم پهلوی ایجاد شود که در نهایت با بروز انقلاب اسلامی، عمر این رژیم به پایان رسید.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی : نوسازی، توسعه، مدرنیته، پهلوی دوم، روند توسعه، توسعه اقتصادی
تاريخ دفاع : 1397-07-11