بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930285001
نویسنده : هاله نوری پور صادقی
عنوان پایان نامه : یک روش موثر برای سنتز تک ظرفی مشتقات دی هیدروپیریدین چند استخلافی
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شیمی
رشته/گرایش تحصيلي : شیمی آلی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مسعود مختاری, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در این تحقیق، حلال عمیق اوتکتیک (DES)، تراکم تک ظرف چهار جزئی آلدهیدها، مالونونیتریل، دی اتیل استیلن دی کربوکسیلات و آنیلین را برای سنتز مشتقات پراستخلاف 4،1-دی هیدروپیریدین در دمای اتاق کاتالیز کرد. علاوه بر این، یک روش کارآمد برای سنتز مشتقات چند عاملی 4H-کرومن به وسیله واکنش سه جزئی سیکلو هگزان-3،1- دی اون یا دیمدون، دی اتیل استیلن دی کربوکسیلات و مالونونیتریل در حلال اوتکتیک عمیق در دمای 60 درجه سانتی گراد توسعه داده شد. این روش با استفاده از یک روش سنتزی دوستدار محیط زیست همراه با استفاده از یک کاتالیزگر مقرون به صرفه توسعه داده شد.
كلمات كليدي : واکنش چند جزئی، حلال عمیق اوتکتیک، 4،1-دی هیدروپیریدین، 4H-کرومن، دی اتیل استیلن دی کربوکسیلات
تاريخ دفاع : 1396-12-19