بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950236245
نویسنده : مونا بجاربنه
عنوان پایان نامه : سنتز نانوذره اکسید کبالت عامل دار شده با تیوسمی کاربازون و اثر ان بر روی رده ی سلولی سرطان پستان
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زیست
رشته/گرایش تحصيلي : زیست شناسی - سلولی و مولکولی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :علی صالح زاده, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : سابقه و هدف: ،سرطان سینه شایع ترین سرطان در بین زنان می باشد. اخیرا ثابت شده که میتوان با استفاده از فناوری نانو ،کارایی درمان این نوع از بیماری ها را افزایش داد.هدف از این مطالعه، بررسی خواص سیتوتوکسیسیته ی نانوذرات اکسید کبالت عامل دار شده با تیوسمی کاربازون می باشد که به وسیله ی روش هم رسوبی تهیه شده است. مواد و روش ها: در این مطالعه نانوذرات اکسید کبالت عامل دار شده با تیوسمی کاربازون به عنوان موادی که خاصیت ضد سرطانی دارند علیه سلول های MCF-7 سرطان پستان طراحی شد.شناسایی مورفولوژی فاز و همچنین گروه های عاملی این نانوذره به ترتیب توسط ازمایشات FESEM , XRD وFTIR انجام شد.علاوه بر ان اثر سیتوتوکسیسیته ی این نانو ذره با استفاده از تست MTT و تاثیر ان در القای اپوپتوز نیز به وسیله ی بررسی فعالیت کاسپاز 3 و ازمایش Annexin V و PI با استفاده از دستگاه فلوسایتومتری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: تصاویر SEM نشان داد که اندازه ی نانوذره ی اکسید کبالت عامل دار شده با تیوسمی کاربازون در محدوده ی 20 تا 50 نانومتر است.طیف FTIR نشان داد که تیوسمی کاربازون بر روی نانوذره ی اکسید کبالت متصل شده و همچنین نتایج تست MTT حاکی از ان است که میزان رشد و زنده ماندن سلول های MCF-7 پس از تیمار 24 ساعته با این نانو ذره به صورت وابسته به غلظت کاهش یافته است.علاوه بر ان مطالعات ما نشان داد که نانوذره ی تولید شده باعث ایجاد اپوپتوز ذر سلول های MCF-7 میشود که دلیل ان افزایش فعالیت کاسپاز3 می باشد که در نهایت منجر به تکه تکه شدن هسته ی سلول می شود. نتیجه گیری: نایج این مطالعه نشان میدهد که نانوذره ی اکسید کبالت عامل دار شده با تیوسمی کاربازون می تواند تکثیر سلول های MCF-7 را با راه اندازی مسیر اپوپتوزیس مهار میکند. وپیشنهاد جدیدی برای درمان سرطان می باشد. کلمات کلیدی: نانوذره ی اکسید کبالت عامل دار شده، تیوسمی کاربازون، سرطان پستان
كلمات كليدي : نانوذره ی اکسید کبالت عامل دار شده، تیوسمی کاربازون، سرطان پستان
تاريخ دفاع : 97-6-22