بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950042663
نویسنده : لیلا خلقت پرور
عنوان پایان نامه : بررسی تطبیقی اسطوره و نمادهای کهن الگویی در رمان «بازگشت هرداد» فریبا کلهر و «دم اسرارآمیز» لیز کسلر
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان وادبیات فارسی
رشته/گرایش تحصيلي : زبان وادبيات فارسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سیدحسن سیدترابی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده برخی از نویسندگان آثار کلاسیک و معاصر از کارکرد تأثیرگذار اسطوره در رمان¬های خود استفاده می¬کنند. از این رو، یکی از دیدگاه¬های نقد ادبی تحلیل اسطوره¬ای است. اهمیت و ضرورت این پژوهش آن است که با مطالعۀ اساطیر یک ملت تاریخ تمدن، فرهنگ، اندیشه و سیر پیشرفت آن ملت را می شناسیم. در این راستا «بازگشت هرداد» اثر «فریبا کلهر» و «دم اسرارآمیز» نوشتۀ «لیز کسلر» از منظر اسطوره¬شناختی و نمادهای کهن¬الگویی با روش توصیفی تحلیلی بررسی تطبیقی شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد برغم آن که کلهر از اسطوره¬های ایرانی و کسلر از اسطوره¬های یونانی بهره برده¬اند، با این حال از نظر کهن¬الگوی قهرمان و سفر قهرمان به هم شباهت دارند. قهرمانان هر دو داستان مؤنث و نیمه پری و نیمه انسان هستند و زیرساخت¬های کهن¬الگوی پریان دریایی، آب، غار و ... را در خود جای داده¬اند. قهرمانان مؤنث هر دو داستان یاریگرانی مؤنث دارند. اما از تفاوت عمدۀ دو اثر می¬توان به تنوع نمادهای کهن¬الگوی بازگشت هرداد اشاره کرد که این امر در دم اسرارآمیز نمود کمتری دارد.
كلمات كليدي : واژه¬های کلیدی: اسطوره، بازگشت هرداد، دم اسرار آمیز، فانتزی، فریبا کلهر، کهن الگو، لیز کسلر.
تاريخ دفاع : 1397-6-19