بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 911085288
نویسنده : مهشید محسنی
عنوان پایان نامه : بررسی تطبیقی همسرآزاری درحقوق ایران و انگلستان
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : حقوق
رشته/گرایش تحصيلي : حقوق جزا و جرم شناسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , مهین سبحانی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : برقراری نظم و امنیت اجتماعی از مبانی اصلی وضع قوانین در حقوق کشورها می‎باشد و بدیهی است بزهکاری زنان یکی از عوامل اصلی برهم زدن نظم و امنیت محسوب می‎گردد. به همین علت است که همواره نهاد پیشگیری از جرائم توسط زنان از طریق خانواده در عرصه حقوق جزا و جرم شناسی مبحثی پر اهمیت تلقی می‎گردد و صرف نظر از بررسی مبانی و شیوه‎ها و آثار نهاد پیشگیری از جرایم زنان، بر اهمیت این نهاد زمانی افزوده می‎شود که بدانیم صرف مجازات در کاهش جرائم علیه اشخاص توسط زنان کارآمد نیست و چه بسا تاکید و افراط بر اعمال مجازات‎ها و تشدید آن‎ها در جامعه منجر به زوال اخلاق و تقویت روحیه هنجارگریزی گردد. همسر آزاری پدیده‌ای است كه در اکثر کشورها ولو کشورهای پیشرفته دیده می‌شود، اما در كشورهایی نظیر ایران كه سابقه مرد سالا‌ری قوی دارند، این معضل شیوع بیشتری یافته است. از جلوه های همسرآزاری می توان به ضرب و شتم همسر، خشونت فیزیکی، خشونت روانی و بیانی همچون تحقیر شخصیت، تنفر نسبت به اقوام همسر و در بعد اجتماعی نیز ممنوع نمودن همسر خود از ارتباط با دوستان و خویشان خود، ممنوعیت حق اشتغال ، ترک انفاق و بسیاری از موارد دیگر را نام برد. سوالی که در این راستا قابل طرح می باشد این است که سیاست کیفری حقوق ایران و انگلستان در رابطه با همسر آزاری چیست؟ در پاسخ باید گفت جرم همسر آزاری به عنوان جرم مستقل در قوانین جزایی ایران پیش بینی نشده است. ولی در قانون انگلستان آزار معنوی را هم مصداق همسر آزاری دانسته اند. در قانون انگلستان چه فشار فیزیکی و چه فشار روانی مصداق همسر آزاری است و حمایت دولت ها فقط در صورت مورد تعرض قرار گرفتن فرد به صورت جریمه و جزای نقدی است.
كلمات كليدي : خشونت زنان، آزار، همسر آزاری، حقوق ایران، حقوق انگلیس
تاريخ دفاع : 1396-06-29