بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950010030
نویسنده : علی سمیع زاده
عنوان پایان نامه : بررسي نقش میانجی اخلاق اسلامی شایسته در رابطه بین ادراک از مسئوليت اجتماعي سازمان و پاسخگویی مشتريان (مورد مطالعه: بانک رفاه کارگران استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , علی یوسفی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي نقش میانجی اخلاق اسلامی شایسته در رابطه بین ادراک از مسئوليت پذیری اجتماعي سازمان وپاسخگویی مشتريان (مورد مطالعه: بانک رفاه کارگران استان گیلان) می¬باشد. پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نوع پیمایشی می¬باشد. جامعه آماری تحقیق مشتریان شعب بانک رفاه کارگران استان گیلان است که براساس روش نمونه گیری خوشه ای، مطابق با فرمول کوکران 290 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد می¬باشد.به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی توسط نرم افزار SmartPLS استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که ادراک از مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان بر اخلاق اسلامی شایسته و پاسخگویی مشتری تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین اخلاق اسلامی شایسته بر پاسخگویی مشتری تأثیر مثبت و معناداری دارد.
كلمات كليدي : ادراک از مسئولیت پذیری سازمان، اخلاق اسلامی شایسته، پاسخگویی مشتری
تاريخ دفاع : 1397-6-22