بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950039189
نویسنده : نیره بازارگرد زارع
عنوان پایان نامه : بررسی میان دانش آموزان و معلمان زبان انگلیسی از نظر ابعاد ارتباط کلاسی در فرهنگ یادگیری در دبیرستانهای ایران
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان انگلیسی
رشته/گرایش تحصيلي : آموزش زبان انگليسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر مجید پورمحمدی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده پژوهش کنونی درصدد بررسی ارتباط دانش آموز و معلم در ایران است. ارتباط ضعیف بین معلمان و دانش آموزان می تواند بر پیشرفت زبانی و موفقیت آموزشی دانش آموزان تاثیر منفی داشته باشد. به این منظور، مصاحبه اي تهیه شد و با حضور 5 معلم و 10 دانش آموز که نماینده گروه اصلی بودند آزمون آزمایش انجام گردید. پس از معتبر سازي با 10 معلم زبان انگلیسی ایرانی و 20 دانش آموز ایرانی مصاحبه انجام شد. سپس داده های به دست آمده از مصاحبه ها پیاده سازی و جهت یافتن مضامین مشترک تحلیل شد. یافته هاي این پژوهش حاکی از نظرات مطلوب معلمان و دانش آموزان نسبت به ارتباط و کیفیت آن می باشد. تحلیل مضمونی مصاحبه ها نیز این یافته ها را تایید نمود. نتایج این تحقیق می تواند برای معلمان، دانش آموزان، والدین و همه افراد حوزه آموزش مفید باشد. یافته های این تحقیق همچنین می تواند برای بررسی های بعدی با اهمیت باشد.
كلمات كليدي : ارتباط کلاسی، فرهنگ یادگیری
تاريخ دفاع : 1397-6-20