بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940140468
نویسنده : زهرا شریف
عنوان پایان نامه : تحلیل کاربری اراضی اطراف رودخانه خمام رود شهر خمام به منظور استقرار کاربریهای مناسب
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافياوبرنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :رضا حسن پور لسکوکلایه, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده : تحلیل و ارزیابی نقش رودخانه ها در استقرار کاربری های مناسب و ارتقاء کیفیت منظر شهری همواره مورد توجه برنامه ریزان و مدیران شهری بوده است . رودخانه خمام رود در شهر خمام می باشد که از جنبه زیست محیطی بسیار حائز اهمیت می باشد. تحقیق حاضر در پی تحلیل نقش رودخانه در استقرار کاربری های مناسب و ارتقاء بهتر آن حدفاصل خیابان فاطمیه تا خیابان شهید صادقی شهر خمام بوده که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است اغلب اطلاعات و داده های تحقیق به شیوه اسنادی و پیمایش میدانی گرد آوری شده است . یافته های تحقیق نشان می دهد که عبور رودخانه خمام رود از بخش مرکزی شهر سبب استقرار انواع کاربریها ( به ویژه مسکونی ) در دو طرف رودخانه شده که البته در مواردی معیارهای جانمایی کاربریهای مسکونی و سایر کاربریها رعایت نشده است . کلمات کلیدی: کاربری اراضی ، استقرار ، خمام رود ، خمام
كلمات كليدي : کاربری اراضی ، استقرار ، خمام رود ، خمام
تاريخ دفاع : 96-11-24