بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 890654154
نویسنده : علي طارمسري
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر سطوح مختلف موننسین بر تولید ،ترکیب و برخی خصوصیات شیر در گاوهای هلشتاین
دانشكده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كشاورزي - علوم دامي گرايش تغذيه دام
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :علی احمد علوقطبی, ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : ملیحه راحتی, ,
چكيده : چکیده این پژوهش به‌منظوربررسی تأثیر سطوح مختلف موننسین بر تولید ،ترکیب و برخی خصوصیات شیر در گاوهای هلشتاین انجام شد. این بررسی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تیمار و 3 تکرار بر روی 9 رأس گاو شیری نژاد هلشتاین که در دوره دوم و سوم شیردهی قرار داشتند و با میانگین تولید 5±25 کیلو و وزن زنده 50±600 کیلوگرم انجام گرفت.نمونه گیری در پایان هرنوبت شیردوشی انجام گرفته وبعد از مخلوط وخنک نمودن به آزمایشگاه جهت انجام آزمونهای مورد نظر انتقال می یافت . شرایط محیطی از جمله دما ، نور ، رطوبت و . . . برای کلیه دامها یکسان بود. تیمارهای آزمایشی شا¬مل تیمار 1(جیره شاهد فاقد موننسین ) ، تیمار 2 (جیره حاوی2/0 گرم موننسین) و تیمار3 (جیره حاوی 4/0 گرم موننسین) که بصورت مخلو¬ط در جیره روزانه در سه وعده در طول مدت 8 هفته آزمایش در اختیار دام¬ها قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده¬ها با استفاده از نرم افزار SAS و مقایسه میانگین¬ها با روش دانکن انجام شد. با توجّه به ¬نتایج به¬دست آمده مشخص گردید که مجموع شیر تولیدی تیمار 2 با شاهد و تیمار3 اختلاف معنی¬داری نشان داد (05/0 ≥P). اختلاف بین تیمار 1وتیمار3 معنی دار نبوده (05/0 ≤P)ضمنابیشترین مقدار میزان شیر تولیدی مربوط به تیمار 2 می باشد. مقایسه میانگین درصد چربی‌وپروتئین شیرخام در بین تیمارهای مورد مطالعه اختلاف آماری معنی‌داری را در میان تیمارها نشان نمی‌دهد (05/0 ≤P). براساس نتايج به¬دست آمده از اين مطالعه، میانگین شمارش سلولهای سوماتیک شیرخام تولیدی تیمار 3 دارای اختلاف معني‌داری نسبت به تیمار 1 و 2 بود (05/0 ≥P)و بیشترین مقدار میانگین شمارش سلولهای سوماتیک شیر تولیدی مربوط به تیمار 3 و کمترین میزان میانگین شمارش سلولهای سوماتیک شیر تولیدی مربوط به تیمار 2 می باشد.نتایج بررسی نشان داد که مصرف سطوح مختلف موننسین در جیره تأثیری بر روی SNF ، PH ، MUN و دانسیته شیر تولیدی نداشته واختلافات موجود معنی دار نمی باشد (05/0 ≤P). کلمات کلیدی: موننسین، تولیدشیر، ترکیب شیر، MUN و گاوهای هلشتاین
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: موننسین، تولیدشیر، ترکیب شیر، MUN و گاوهای هلشتاین
تاريخ دفاع : 1391-06-26