بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950054582
نویسنده : علیرضا ظنی‌پور
عنوان پایان نامه : تاثیر بازارمحوری بر عملکرد کسب و کار، به واسطه‌ ظرفیت نوآوری (مورد مطالعه : شرکت بیمه دانا در استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مجتبی افشاریان, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر بازارمحوری بر عملکرد کسب و کار، به واسطه‌ ظرفیت نوآوری در شرکت بیمه دانا در استان گیلان است. اين تحقيق از نظر هدف، از نوع تحقيق هاي كاربردي است و از لحاظ ماهيت تحقيق، از نوع توصيفي مي باشد. همچنين این پژوهش از نظر روش گرد آوري داده ها از نوع پيمايشي مي باشد و از نظر ماهیت داده ها، نيز از نوع تحقيق هاي كمّي است. جامعه آماري این پژوهش، شامل تمامی پرسنل شاغل در شرکت بیمه دانا در استان گیلان است. براي نمونه گيري، از روش غیر احتمالی و در دسترس استفاده شده است. داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه از 147 نفر گردآوری شده است. روايي پرسشنامه با روش روايي محتوا و روایی عاملی ارزیابی و تائید شد و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با کمک نرم‌افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون مدل‌سازی معادلات ساختاری نشان می دهد که ابعاد بازار محوری شامل: مشتری‌گرایی، رقیب‌گرایی و هماهنگی بین وظایف بر ظرفیت نوآوری تاثیر دارند و بر ظرفیت نوآوری نیز بر عملکرد سازمان اثرگذار است. به عبارت دیگر، بازار محوری به واسطه ظرفیت نوآوری بر عملکرد سازمان تاثیر دارد. کلمات کلیدی: مشتری‌گرایی، رقیب‌گرایی، هماهنگی بین وظایف، ظرفیت نوآوری و عملکرد کسب و کار.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: مشتری‌گرایی، رقیب‌گرایی، هماهنگی بین وظایف، ظرفیت نوآوری و عملکرد کسب و کار.
تاريخ دفاع : 1397-06-22