بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920608537
نویسنده : بهروز نجفی
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه کیفیت حسابرسی و بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حسن صادق پور, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف این پژوهش بررسی کیفیت حسابرسی، حمایت از سرمایه گذار و مدیریت سود در طول بحران مالی در شرکت های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. کیفیت حسابرسی را بر حسب میزان اعتباردهی حسابرس تعریف می‌کند از آنجا که هدف حسابرس، ایجاد اطمینان نسبت به صورت‌های مالی است، بنابراین، کیفیت حسابرسی به معنی عاری بودن صورت‌های مالی حسابرسی شده از تحریفات با اهمیت است. نمونه آماری پژوهش شامل 615 شرکت می باشد که در طی دوره زمانی1390 لغایت 1394 از بین شرکت های پذيرفته شده در بورس انتخاب شده و آزمون فرضیه ها نیز با استفاده از داده های پانلی انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش، نشان می دهد که بسیاری از معیارهای مربوط به کیفیت حسابرسی در کاهش بحران مالی تاثیر گذار می باشند. در نتیجه می توان گفت که کیفیت حسابرسی در کاهش بحران مالی شرکت ها نقش چندان با اهمیتی ایفا می کند.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: مدیریت سود، کیفیت حسابرسی، بحران مالی، سرمایه گذار، بورس اوراق بهادار
تاريخ دفاع : 1397-6-20