بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950141695
نویسنده : معصومه پور کریمی
عنوان پایان نامه : تاثیر ادرک مصرف کنندگان در مورد سودمندی و سرگرمی از نیات قصد خرید با میانجی گری رویکرد عاطفی و شناختی نگرش
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :ابراهیم چیرانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف اصلی پژوهش حاضر تاثیر ادرک مصرف کنندگان در مورد سودمندی و سرگرمی از نیات قصد خرید با میانجی گری رویکرد عاطفی و شناختی نگرش است. برای محاسبه حجم نمونه آماری از فرمول کوکران استفاده شد. لذا حجم نمونه 420 نفر مشتریان وب سایت دیجی کالا از رشت تعیین گردیده است. پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی و از نوع همبستگی است. روش گردآوری اطلاعات میدانی، ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه استاندارد و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، از مدل‌سازي معادلات ساختاري استفاده مي‌شود. روایی تحقیق با استفاده از روایی محتوا از طریق اساتید محترم و خبرگان مورد سنجش قرار گرفت. پایایی تحقیق نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ سنجیده و تایید می‌گردد که میزان آلفای بالاتر از 70/0 قابل قبول تلقی می‌شود. پس از بررسی توصیفی متغیرها به منظور بررسی فرضیه‌ها، از تکنیک تحلیل ساختار‌های عاملی و تحلیل مسیر استفاده شد و با استفاده از نرم افزار PLS ضرایب مسیر برای متغیرها بررسی گردید و مدل عملیاتی تحقیق ارائه گردید. نتایج تحقیق نشان داد که سودمندی بر نگرش شناختی و نگرش عاطفی ارتباط معنی داری دارد و سرگرمی بر نگرش شناختی ارتباط معنی داری دارد ولی سرگرمی بر نگرش عاطفی تاثیری ندارد و نگرش شناختی و نگرش عاطفی بر قصد خرید ارتباط معنی داری دارد.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: نگرش شناختی، نگرش عاطفی، قصد خرید، سرگرمی، سودمندی
تاريخ دفاع : 1397-6-22