بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950040857
نویسنده : لیلیا مصلح
عنوان پایان نامه : بررسی ارتباط ظرفیت جذب دانش با عملکرد صادراتی شرکتهای تولیدکننده صادراتی استان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - بازرگاني بين المللي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , پيمان ذوقي,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده هدف کلی این تحقیق بررسی ارتباط ظرفیت جذب دانش با عملکرد صادراتی است. روش تحقیق از نوع توصیفی و هدف آن کاربردی است و روش گردآوری داده¬ها میدانی و ابزار آن پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکتهای تولیدی در استان گیلان که در بخش صادرات فعّالیت دارند به تعداد 47 شرکت است. که بصورت سرشماری محقق پرسشنامه را بین تمامی شرکتها و مدیران ارشد توزیع نمود. در نهایت پرسشنامه¬ها جمع¬آوری و داده¬ها با استفاده از نرم افزار SPSS 22 وsmart pls 2 مورد تجزیه و تحلیل قرار می¬گیرد. با تجزیه و تحلیل داده¬ها مشخص گردید در سطح 95% بین ظرفیت جذب دانش، پذیرش دانش خارجی، جذب دانش خارجی، انتقال دانش خارجی و بکارگیری دانش خارجی با عملکرد صادرات ارتباط معنی داری وجود دارد. کلمات کلیدی: ظرفیت جذب دانش، عملکرد صادرات و شرکتهای تولیدکننده صادراتی استان گیلان.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: ظرفیت جذب دانش، عملکرد صادرات و شرکتهای تولیدکننده صادراتی استان گیلان.
تاريخ دفاع : 1397-06-20