بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920632962
نویسنده : محمد علی حریقی
عنوان پایان نامه : حذف میکروبی کادمیم از پسابهای صنعتی توسط آسپرژیلوس نایجر
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زیست
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي - ميكروبيولوژي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :معصومه انوری, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده: آلودگی آب توسط فلزات سنگین سنگین یک مشکل زیست محیطی در سطح جهانی است. پسابهایی که حاوی کادمیوم هستند به طور خاص، به علت ماهیت بسیار سمی این عنصر و گرایش به انباشت آن در بافت های موجود زنده، به شدت کنترل می شود. در غلظت های کم کادمیم (کمتر از 5 میلی گرم در لیتر) تیمار با استفاده از روش های شیمیایی، از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد. در نتیجه تلاشهایی در جهت حذف کادمیم بطور میکروبی تصورت گرفته است. ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺟﺬب ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ آﻻﻳﻨﺪه ﻓﺎﺿـﻼب دارﻧـﺪ و در ﺳـﺎل ﻫـﺎي اﺧﻴـﺮ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺬب ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش ﻣﺘﺪاول ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ از ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺟﺬب ﻳﻮن ﻫﺎي ﻛﺎدﻣﻴﻢبه وﺳﻴﻠﻪ ﻗﺎرچ آسپرژیلوس نایجر ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ. آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺣﺬف ﻳﻮن ﻫﺎي ﻓﻠﺰي از ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي آﺑـﻲ اﻧﺠـﺎم شد و ﺗﺠﻤـﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﺎدﻣﻴﻢ ﺑﺎ ﻗـﺎرچ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺑـﺮاي ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ در ﺣـﺬف ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ. ﻃﺒﻖ داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از این ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺬب ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺑـﺮايﺣﺬف ﻳﻮن ﻫﺎي ﻛﺎدﻣﻴﻢ 94 درﺻﺪ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ مطالعه آسپرژیلوس نایجر، ﺟﺎذﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻳـﻮن های ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ از پساب های صنعتی اﺳﺖ. کلمات کلیدی: حذف میکروبی، کادمیم، پساب صنعتی، آسپرژیلوس نایجر
كلمات كليدي : حذف میکروبی، کادمیم، پساب صنعتی، آسپرژیلوس نایجر
تاريخ دفاع : 96-6-25