بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920589280
نویسنده : لیلا ایمانی دارستانی
عنوان پایان نامه : سنتز مشتقات جدیدی از γ-لاکتون ها
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شیمی
رشته/گرایش تحصيلي : شیمی آلی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , لیلا زارع فکری توچائی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده: سنتز مشتقات جدیدی از γ-لاکتون ها لیلا ایمانی دارستانی لاکتون ها دسته مهمی از ترکیبات هتروسیکل هستند که دارای فعالیت های زیستی و دارويي متنوعی مانند ضد فشار خون، ضد سرطان، ضد HIV، ضد باکتری و مسکن درد می باشند. در اين پایان نامه مشتقات جدیدی از لاکتون ها با استفاده از واکنش پیرازول کربالدهیدها با اتیل پیرووات و واکنشگر برم دار کننده، با بازده های خوب سنتز شدند. کلید واژه: لاکتون، اتیل پیرووات، تراکم، برم دار شدن
كلمات كليدي : لاکتون، اتیل پیرووات، تراکم، برم دار شدن
تاريخ دفاع : 95-4-12