بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950042884
نویسنده : سید صدرالدین سید صبوری
عنوان پایان نامه : تطبیق سیره شهدای دفاع مقدس و مدافع حرم با ویژگی های پهلوانان در شاهنامه
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان وادبیات فارسی
رشته/گرایش تحصيلي : زبان وادبيات فارسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :علیرضا اقدامی معافی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده حماسه آفرینی از دوران باستان در روحیات و خلقیات مردم ایران زمین وجود داشته ودر مواقع بحرانی به خصوص درجنگ ها بیش از پیش به منصه ظهور رسیده است.شرح دلاوری ها و مردانگی های پهلوانان ایران، باچیره دستی حکیمی بلندآوازه درشاهنامه ثبت شده است.از باستان تاکنون ودربرهه های مختلف سخت تاریخی این روحیات تکرار شده و رشادت های قهرمان اساطیری برای ما یادآوری شده است که حماسه آفرینی های رزمندگان درطول دفاع مقدس وادامه راه آنان توسط مدافعان حرم گواه این ادعاست. تطبیق سیرۀ شهداء دوران دفاع مقدس و مدافعین حرم با ویژگی های پهلوانان شاهنامه عنوان تحقیقی است که باهدف شناخت ویژگی های پهلوانان وسبک زندگی شهداءوانتقال نتایج حاصله به آینده سازان کشور برگزیده شد.در این راه از شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای ومیدانی استفاده شده است. دست یافتن به ویژگی هایی مانند شجاعت ، جانفشانی ، میهن پرستی ، رزم آوری ، خردمندی و... درروحیات پهلوانان ، دست یافتن به سجایایی چون ایثار و گذشت ، صبر ، بصیرت ، فروتنی ، عزت نفس و... درسیرۀ شهداء ، الگو برداری قهرمان عصر ما از دلاوری های پهلوانان کهن و مطابقت سیرۀ شهداء با ویژگی های پهلوانان در شاهنامه حاصل کار این تحقیق است. واژگان کلیدی پهلوانان ، شهداء ، شاهنامه ، فردوسی ، دفاع مقدس ، ایمان ، دلاوری
كلمات كليدي : واژگان کلیدی پهلوانان ، شهداء ، شاهنامه ، فردوسی ، دفاع مقدس ، ایمان ، دلاوری
تاريخ دفاع : 1397-06-21