بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950247308
نویسنده : فاطمه فئید
عنوان پایان نامه : تبیین مزیت رقابتی از طریق گرایش به کارآفرینی، بازارمحوری و هوش رقابتی در شعب بانک صادرات
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :علی قلی پور سلیمانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده هدف کلی این تحقیق بررسی مزیت رقابتی از طریق گرایش به کارآفرینی، بازارمحوری و هوش رقابتی است. روش تحقیق از نوع توصیفی و هدف آن کاربردی است و روش گردآوری داده¬ها میدانی و ابزار آن پرسشنامه است. در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی شامل شعب بانک صادرات استان گیلان با تعداد 108 شعبه است. سطح تحلیل در پژوهش حاضر سازمانی است. برای محاسبه حجم نمونه آماری از فرمول کوکران استفاده شد که تعداد 89 شعبه محاسبه گردید که این شعب با استفاده از روش نمونه برداری تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه بین مدیران شعب توزیع گردید. در نهایت پرسشنامه¬ها جمع¬آوری و داده¬ها با استفاده از نرم افزار SPSS 22 و smart pls 2 مورد تجزیه و تحلیل قرار می¬گیرد. با تجزیه و تحلیل داده¬ها مشخص گردید در سطح 95% گرایش به کارآفرینی و بازارمحوری با دامنه و فراوانی هوش رقابتی ارتباط معنی داری دارند؛ و همچنین دامنه و فروانی هوش رقابتی با مزیت رقابتی ارتباط معنی داری دارد. کلمات کلیدی: گرایش به کارآفرینی، بازارمحوری، دامنه هوش رقابتی، فراوانی هوش رقابتی و مزیت رقابتی.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: گرایش به کارآفرینی، بازارمحوری، دامنه هوش رقابتی، فراوانی هوش رقابتی و مزیت رقابتی.
تاريخ دفاع : 1397-06-20