بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950230931
نویسنده : سارا مومنی جلدانی
عنوان پایان نامه : تاثير کميته حسابرسی بر رابطه ميان کيفيت گزارشگری مالی و ارزش سهام
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :کیهان آزادی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر کميته حسابرسی بر رابطه ميان کيفيت گزارشگری مالی و ارزش سهام بوده است. بدین منظور در این پژوهش از سه معیار کمیته حسابرسی (استقلال، تخصص و اندازه) استفاده گردید. نمونه پژوهش شامل 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1391 تا 1395 بود. پژوهش حاضر ازجهت هدف، کاربردي، از جهت روش استنتاج، توصیفی و پس رویدادي بوده است. به منظور تحلیل داده‌های پژوهش و آزمون فرضیه‌ها از نرم‌افزار آماری Eviews9 استفاده گردید. نتایج حاصل از یافته‌های پژوهش نشان داد که کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش سهام تاثیری مثبت و معناداری دارد. از طرفی، نتایج در خصوص نقش تعدیل‌گری مولفه‌های کمیته حسابرسی بدین شرح بوده است: الف) استقلال کمیته حسابرسی رابطه بین ارزش بازار سهام و کیفیت گزارشگری مالی را تعدیل می‌کند؛ ب) تخصص مالی اعضاء کمیته حسابرسی رابطه بین ارزش بازار سهام و کیفیت گزارشگری مالی را تعدیل نمی‌کند؛ و ج) اندازه کمیته حسابرسی رابطه بین ارزش بازار سهام و کیفیت گزارشگری مالی را تعدیل می‌کند. همچنین نتایج نهایی حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که اکثر فرضیه‌های ارائه شده در سطح اطمینان 95% مورد تایید می‌باشند.
كلمات كليدي : کيفيت گزارشگری مالی، ارزش سهام، کميته حسابرسی (استقلال، تخصص مالی و اندازه)
تاريخ دفاع : 1397-06-19