بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950080902
نویسنده : نادر رضایی
عنوان پایان نامه : بررسی اصطلاحات علوم و فنون در مثنوی مهر و مشتری عصار تبریزی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان وادبیات فارسی
رشته/گرایش تحصيلي : زبان وادبيات فارسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حسین اسکندری ورزلی, ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : ,
چكيده : چکیده علوم مختلف نشأت گرفته از دانش آدمی از دوران کهن تا به امروز هستند. دانشمندان و صاحب‏نظران علم برای مقاصد و مفاهیم خاص و علمی اصطلاحاتی را بکار می‏برند. این اصطلاحات به مرور زمان پس از آنکه بسیاری از ادبا و بزرگان ادبیات فارسی بر علوم و فنون مختلف تسلط یافتند وارد ادبیات و شعر شد. برای آفرینش و صورخیال در انتقال مفاهیم معانی شاعر و نویسنده از جمله منظومه‏های ادب فارسی که در آن می‏توان نمونه‏های گسترده و مختلفی از اصطلاحات علوم و فنون را مشاهده کرد، منظومه‏ی «مهر و مشتری» عصار تبریزی است. در منظومه‏های فارسی ما به شناخت موثرتری از دانش و آگاهی شاعر و همچنین اطلاعات رایج در مورد علوم خاص گذشته نزدیک می‏کند، این پژوهش با هدف بررسی اصطلاحات علوم و فنون در این منظومه با روش توصیفی – تحلیلی و در پنج فصل تهیه و تنظیم شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بزرگ‏ترین هدف شاعر از بکار بردن این اصطلاحات در منظومه‏ی خود بیان تسلط و دانش او در علوم مختلف بوده است. در این میان مشخص گردید که عصار تبریزی از اصطلاحات علم نجوم و پس از آن موسیقی بیشترین بهره را در ابیات خود داشته است. همچنین مشخص گردید که شاعر برای بیان اهمیت تعلیم و تربیت نوآموزان و توصیفات متنوع از اصطلاحات نجومی بیشترین استفاده را کرده است.
كلمات كليدي : واژه‏های کلیدی: علوم و فنون، علم، اصطلاحات، عصار تبریزی، مهر و مشتری.
تاريخ دفاع :