بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950296993
نویسنده : الهام نظری
عنوان پایان نامه : بررسی عوامل مرتبط به برند بر قصد خرید با نقش میانجی گری ارزش ویژه کلی برند (مورد مطالعه : مشتریان شرکت کاله در استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - بازرگاني بين المللي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , وحیدرضا میرابی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف کلی این تحقیق بررسی عوامل مرتبط به برند بر قصد خرید با نقش میانجی گری ارزش ویژه کلی برند است. روش تحقیق از نوع توصیفی و هدف آن کاربردی است و روش گردآوری داده¬ها میدانی و ابزار آن پرسشنامه است. در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی، مصرف کنندگان شرکت کاله در استان گیلان است‌که تعداد 385 نفر با استفاده از روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس انتخاب شدند. در نهایت پرسشنامه¬ها جمع¬آوری و داده¬ها با استفاده از نرم افزار SPSS 22 و smart pls 2 مورد تجزیه و تحلیل قرار می¬گیرد. با تجزیه و تحلیل داده¬ها مشخص گردید در سطح 95% آگاهی از برند بر تداعی برند و کیفیت ادراک شده موثر است؛ کیفیت ادراک شده بر وفاداری برند موثر است؛ تداعی برند بر وفاداری برند و ارزش ویژه موثر است؛ کیفیت ادراک شده و وفاداری برند بر ارزش ويژه برند موثر است؛ ارزش ويژه برند بر پرداخت مبلغ بیشتر و گسترش برند موثر است؛ ارزش ويژه برند بر ترجیح برند بالاتر و قصد خرید برند موثر است؛ و همچنین ترجیح برند بر قصد خرید برند موثر است.
كلمات كليدي : آگهی از برند، کیفیت ادراک شده، تداعی برند، وفاداری به برند، ارزش ویژه کل برند، پرداخت مبلغ بیشتر، گسترش برند، ترجیح برند و قصد خرید
تاريخ دفاع : 1397-6-21