بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950488223
نویسنده : هدا تکیار
عنوان پایان نامه : بیوسنتز نانوذره NiFe2O4Ag توسط عصاره جلبک سندسموس ابلیکوس (scenedesmus obliquus) و بررسی تاثیر آن روی رده سلولی سرطان پستان
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زیست
رشته/گرایش تحصيلي : زیست شناسی - سلولی و مولکولی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :علی صالح زاده, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده مقدمه: امروزه با وجود پیشرفت در زمینه درمان همچنان سرطان جز دومین علت مرگ و میر در سراسر جهان به شمار می آید. در این میان نانوتکنولوژی کمک شایانی برای دست یابی به درمان سریع و موثر کرده است. همچنین روش های زیستی برای سنتز نانوذرات مورد توجه قرار گرفته است. روش بررسی: در این مطالعه تجربی بیوسنتز نانوذرات NiFe2O4Ag توسط عصاره جلبک سندسموس ابلیکوس انجام گرفت. سپس اثرات آن بر روی رده سلولی سرطان پستان بررسی گردید. تکنیک ها و آزمایش های گوناگونی مانند FTIR، DRS، XRD و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) وجود نانوذرات NiFe2O4Ag را به اثبات رسانید. اثرات سمیت نانوذرات در غلظت های مختلف توسط تست MTT بررسی شد. آپوپتوز و مرگ سلولی توسط تست های فلوسایتومتری و کاسپاز3 مشخص گردید. یافته ها: صحت وجود نانو ذرات NiFe2O4Ag بیو سنتز شده اثبات شد. اندازه نانوذرات بیوسنتز شده در محدوده 24 تا 29 نانومتر با ساختار کروی بودند. تست MTT نشان داد این نانوذرات در غلظت های 250 تا 500 باعث مهار تکثیر بیشتر سلول های سرطان پستان رده سلولی (MCF7) شده اند. بر اساس نتایج حاصل از تست فلوسایتومتری القای آپوپتور حدود 73% و بیشتر از نوع نکروز بوده است. همچنین نتایج تست کاسپاز نشان داد نانوذرات NiFe2O4Ag باعث مرگ سلول های سرطان پستان رده سلولی MCF7 شده اند. نتیجه گیری: بیوسنتز نانوذرات با روش زیستی باعث آپوپتوز و القای مرگ سلول های سرطان پستان شده اند و می تواند در جهت درمان سرطان ها به کار رود. واژه های کلیدی: سرطان پستان، سندسموس ابلیکوس، نانوذرات NiFe2O4Ag
كلمات كليدي : سرطان پستان، سندسموس ابلیکوس، نانوذرات NiFe2O4Ag
تاريخ دفاع : 97-6-22