بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950093330
نویسنده : کورش رفیع نیا
عنوان پایان نامه : بررسي تجمع زيستي سرب در عضله ماهي كپور نقره ای ( Hypophthalmichthys molitrix ) استخر های پرورش ماهي شهرستان رشت
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زیست
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي - ميكروبيولوژي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدرضا ملک نژاد, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مقدمه: فلزات سنگين موجود در محيط آبي پس از جذب در بافت آبزيان تجمع يافته و از طريق زنجيره غذايي وارد بدن انسان شده و متناسب با سميت و غلظت فلزات جذب شده، آثار باليني مشاهده ميشود. هدف از انجام اين بررسي، مطالعه الگوي تجمع فلز سرب در بافتهاي عضله و كبد ماهي كپور نقره اي استخرهای شهررشت بود. روش تحقیق: پس از نمونه برداري ماهی کپور نقره ای، آماده سازي هر يك از بافتها و هضم توسط اسيد نيتريك غليظ، غلظت هر يك از فلزات بر حسب ميكروگرم بر گرم وزن خشك با استفاده از دستگاه جذب اتمي Konik مدل 300 Novaa اندازه گيري شد. نتایج: میانگین میزان آلودگی به سرب ماهی در استخرهای پرورش ماهی در کبد(ppm36/3) با انحراف استاندارد(81/0) بدست آمده است که کمترین میزان آلودگی(48/1)و بیشترین میـــــزان آلودگی (37/4) می باشد. بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که توزیع فلزات سنگین در بافت ماهیان مورد مطالعه بطور تقریباً یکسانی وجود دارد و از نظر آماري اختلاف معنی داري بین غلظت آنها مشاهده نگردید ولی مقادیر این فلزات در ماهیان پرورشی بیشتر از ماهیان دریایی بود. مقایسه مقادیر بدست آمده با استاندارد سازمان بهداشت جهانی نشان داد که مقدار فلز سنگین سرب از حد مجاز سازمان بهداشت جهانی بیشتر است.
كلمات كليدي : کپور نقره ای، فلزات سنگین، سرب، جذب اتمی
تاريخ دفاع : 1397-6-22