بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920631702
نویسنده : مریم سلیمی نودهی
عنوان پایان نامه : تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر رضایت رابطه مند مشتریان (مورد مطالعه: مشتریان شعب بانک پارسیان رشت)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت تحول
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , سرکار خانم دکتر مرضیه زنده دل,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده در محیط پیچیده، پویا و بسیار متغیر امروزی، شرکت ها نیازمند طراحی و اتخاذ استراتژی هایی هستند که بتوانند آن ها را در بهبود روزافزون عملکردشان یاری رساند. هدف این تحقیق تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر رضایت رابطه مند مشتریان (مورد مطالعه: مشتریان شعب بانک پارسیان رشت) بود. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری اطلاعات توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماري اين تحقيق از مشتریان شعب بانک پارسیان رشت تشكيل گردیده و حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران جامعه نامحدود 422 نفر در نظر گرفته شد. داده های لازم با استفاده از پرسشنامه و دارای طیف 5 گزینه ای (کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) جمع آوری گردیده و با استفاده از نرم افزار SPSS و SmartPLS 3 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. طبق نتایج تجزیه و تحلیل داده ها همه فرضیات تحقیق تایید شدند. یعنی آزمون فرضیه ها نشان داد که متغیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن شامل ساختاری، ارتباطی، شناختی بر رضایت رابطه مند تاثیرگذار بود. همچنین نتایج نشان داد که رضایت رابطه مند با قصد حمایت مجدد ارتباط مثبت و با تبلیغات زبانی منفی ارتباط منفی دارد.
كلمات كليدي : کلیدواژه ها: سرمایه اجتماعی ساختاری، سرمایه اجتماعی ارتباطی، سرمایه اجتماعی شناختی، رضایت رابطه مند، قصد حمایت مجدد، تبلیغات زبانی منفی
تاريخ دفاع : 1397-3-28