بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950181159
نویسنده : زینب نظافت رحیم آبادی
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین ویژگی‌های حاکمیت‌شرکتی و ابعاد نقدشوندگی سهام
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حسنا قهرمانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : اکثر سرمایه‌گذارن با هدف حداکثر نمودن سود اقدام به سرمایه‌گذاری می‌نمایند از این میان بخشی از هزینه‌های سرمایه‌گذاری مربوط به هزینه‌معاملات بوده که قابل ملاحظه و بسیار با اهمیت می‌باشد. لذا هزینه‌های معاملات از جمله مسائل مهم و مورد توجه سرمایه‌گذاران بوده که کاهش آن در گرو بهبود فعالیت‌هایی است که به رشد و تقویت سازوکارهای حاکمیت‌شرکتی بیانجامد. در این میان در این پژوهش با توجه به اهمیت قدرت نقدشوندگی سهام و بررسی تأثیر آن بر حاکمیت شرکتی با درنظر گرفتن تأثیر سه معیار؛ استقلال هیئت‌مدیره، تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی استفاده گردید. نتایج با استفاده از اطلاعات مربوط به 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، حاکی از آن است که رابطه مثبت و معناداری بین اثر نقدشوندگی سهام و حاکمیت‌شرکتی در سطح معناداری نودوپنج درصد وجود دارد.
كلمات كليدي : حاکمیت شرکتی، نقدشوندگی سهام، هزینه معاملات و قیمت سهام
تاريخ دفاع : 1397-6-19