بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940134902
نویسنده : معصومه صابر
عنوان پایان نامه : بررسی اثرات ضد باکتریایی و ضد قارچی عصاره آبی و الکلی چوچاق (Eryngium campestre)
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زیست
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي - ميكروبيولوژي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سیده طوبی شفیقی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده مقدمه: چوچاق از سبزیجات محلی ارزشمند با خواص دارویی است که در مناطق شمالی ایران یافت می شود. در سال های اخیر، مطالعه بر روی گیاهان دارویی و شناسایی ترکیبات ضد میکروبی آنها مورد توجه قرار گرفته است. هدف از مطالعه حاضر، شناسایی اثرات ضد باکتریایی و ضد قارچی عصاره های آبی و الکلی چوچاق بومی گیلان بوده است. مواد و روش ها: این مطالعه، بر روی 5 سویه استاندارد اشریشیاکلی(PTCC 1330 )، استافیلوکوکوس اورئوس (PTCC 1112)، سودوموناس آئروژینوزا(PTCC 1074)، کاندیدا آلبیکنس(PTCC 5027)و آسپرژیلوس برازیلنسیس (PTCC 5011) انجام شد. ابتدا عصاره های آبی و الکلی گیاه چوچاق به روش خیساندن (ماسراسیون) تهیه شد. سپس از آزمون انتشار از دیسک، میکرودایلوشن و انتشار از چاهک برای ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره ها استفاده و سپس با آنتی بیوتیک های استاندارد مقایسه شد. یافته ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که در روش انتشار از دیسک، اشریشیاکلی نسبت به غلظت های مختلف عصاره های آبی و الکلی چوچاق مقاوم و استافیلوکوکوس اورئوس حساس بود و سودوموناس آئروژینوزا نسبت به غلظت های مختلف عصاره الکلی مقاوم بود. حداقل غلظت ممانعت کننده عصاره آبی و الکلی چوچاق بر باکتری های اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا و قارچهای کاندیدا آلبیکنس و آسپرژیلوس برازیلنسیس به ترتیب 125و 25/31، 48/0 و 95/1، 97/0 و 81/7، 250 و 81/7 ، 97/0 و 97/0 میلی گرم بر میلی لیتر بود. سویه های استاندارد اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس نسبت به آنتی بیوتیک های مختلف حساس بودند ولی سودوموناس آئروژینوزا نسبت به ایمی پنم و سیپروفلوکساسین مقاوم و نسبت به جنتامایسین نیمه حساس بود. همچنین اثر ضد میکروبی عصاره آبی چوچاق روی باکتری های مورد مطالعه بیشتر از عصاره الکلی بود و استافیلوکوکوس اورئوس نسبت به سایر باکتری ها حساسیت بیشتری را به عصاره های آبی و الکلی نشان داد. آسپرژیلوس برازیلنسیس در مقایسه با کاندیدا آلبیکنس نسبت به عصاره های آبی و الکلی حساس تر بود. نتیجه گیری: چوچاق دارای اثرات ضد باکتریایی و ضد قارچی است و بنابراین می توان از آن در صنعت داروسازی و تهیه داروهای گیاهی استفاده نمود. کلید واژه ها: چوچاق، اثر ضد باکتریایی، اثر ضد قارچی، عصاره های آبی و الکلی
كلمات كليدي : چوچاق، اثر ضد باکتریایی، اثر ضد قارچی، عصاره های آبی و الکلی
تاريخ دفاع : 96-6-28