بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940504723
نویسنده : فرزاد اکرامی
عنوان پایان نامه : تعیین آلودگی استافیلوکوکس ائوروس و برخی فاکتورهای بیوشیمایی و سلولی در مایع مفصلی در اسبهای مشکوک به آرتریت عفونی در گیلان
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي منابع طبيعي - تكثير و پرورش آبزيان
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :افشین طراوتی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده: مایع بین مفصلی از اولترا فیلتراسیون پلاسما و از ترشح هیالورونیک اسید توسط سلول سینویال شکل می گیرد مقدار مایع مفصلی بسیار اندک و حتی مفصل بزرگی چون زانو دارای بیشتر از 4 میلی لیتر نمی باشد مایع مفصلی علاوه بر نقش نرم کننده ، تغذیه غضروف فاقد عروق را نیز برعهده دارد. آرتریت عفونی که یکی از معمول ترین انواع آرتریت ها می باشداگر چند روز اول درمان نشود به صورت غیرقابل برگشت به غضروف صدمه خواهد رساند عفونت باعث ایجاد واکنشهای التهابی حاد یا تحت حاد در بافت مفصل می شود وتجمع مایع اگزودا درون مفصل را ایجاد می کند نتیجه ای این عفونت از بهبود کامل با وضعیت عملکرد طبیعی تا تخریب کامل مفصل به همراه فیبروز و اختلالات استخوانی متغیر می باشد با توجه به این که عفونت های حاد باکتریایی می توانند در کمتر از 48 ساعت موجب نابودی غضروف مفصلی گردند از اینرو در این تحقیق به بررسی آلودگی مایع مفصلی به اشرشیاکولی که یکی از پاتوژنهای مهم ایجاد کننده آتریت غفونی می باشد دراین تحقیق 25نمونه مایع مفصلی در دو گروه شاهد 5نمونه و گروه تیمار 20 نمونه مورد مطالعه قرار گرفت از5 نمونه گروه شاهد آلودگی میکروبی جدا نگردیدولی از 20 نمونه مایع مفصلی گروه تیمار 9مورد آلودگی باکتریایی مشخص گردید. اما از 9 مورد مثبت جدا شده 5مورد استافیلوکوک ائوروس ،1 مورد استافیلوکوک کوآگولاز منفی، و 2 مورد اشریشیاکلی و1 مورد استرپتوکوک جدا گردید. همچنین در این مطالعه میزان گلوکز و پروتئین وهمچنین شمارش گلبولهای سفید مایع مفصلی صورت گرفت که میزان گلوکز نمونه های مثبت در مقایسه با میزان گلوکز مایع مفصلی نرمال بصورت معنی دار کاهش پیدا کرده بود میزان پروتئین و گلبولهای سفید مایع مفصلی نمونه های مثبت درمقایسه با مایع مفصلی نرمال بصورت معنی داری افزایش پیدا کرده بود که همگی نشاندهنده یک آرتریت باکتریایی می باشد. کلمات کلیدی : مایع مفصلی-آرتریت - استافیلوکوکس ائوروس- گلوکز-پروتئین
كلمات كليدي : کلمات کلیدی : مایع مفصلی-آرتریت - استافیلوکوکس ائوروس- گلوکز-پروتئین
تاريخ دفاع : 1397-07-30