بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950192768
نویسنده : سید علیرضا حنیفی یزدی
عنوان پایان نامه : تاثیر شخصیت و هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان با توجه به نقش میانجی¬گری سازگاری (مطالعه موردی: شعب بانک ملی استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني-بازرگاني داخلي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مریم حسن زاده, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده هدف کلی این تحقیق بررسی تاثیر شخصیت و هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان با توجه به نقش میانجی-گری سازگاری است. روش تحقیق از نوع توصیفی و هدف آن کاربردی است و روش گردآوری داده¬ها میدانی و ابزار آن پرسشنامه است. در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد کارکنان بانک ملی شعب استان گیلان با تعداد 1112 نفر است. که تعداد 285 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در نهایت پرسشنامه¬ها جمع¬آوری و داده¬ها با استفاده از نرم افزار SPSS 20 و LISREL 8.54 مورد تجزیه و تحلیل قرار می¬گیرد.با تجزیه و تحلیل داده¬ها مشخص گردید در سطح 95% شخصیت، هوش هیجانی بر عملکرد و سازگاری کارکنان شعب بانک ملی استان گیلان تاثیر می¬گذارد؛ و همچنین سازگاری اثر شخصیت و هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان شعب بانک ملی استان گیلان را میانجی-گری می¬کند. کلمات کلیدی: شخصیت، هوش هیجانی، سازگاری و عملکرد کارکنان.
كلمات كليدي : شخصیت، هوش هیجانی، سازگاری و عملکرد کارکنان.
تاريخ دفاع : 97-6-22