بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950010386
نویسنده : ساناز پوربهرام
عنوان پایان نامه : ارزیابی تاثیر کیفیت مدیریت مولفه های حیاتی IT بر عملکرد استراتژیک سیستم های اطلاعاتی مدیریت در شعب بانک پاسارگاد استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :شهرام گیلانی نیا, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : پژوهش حاضر با هدف بررسی ارزیابی تاثیر کیفیت مدیریت مولفه های حیاتی IT بر عملکرد استراتژیک سیستم های اطلاعاتی مدیریت در شعب بانک پاسارگاد استان گیلان انجام گرفته است بطوریکه با توجه مولفه های IT در سازمان (سطح فناوری ، سرعت پاسخگویی، سرعت پرداش اطلاعات ، سطح امنیت سیستم اطلاعاتی، کاربری آسان سیستم، قابلیت اطمینان سیستم) و عملکرد استراتژیک سیستم اطلاعاتی مدیریت در شعب بانک پاسارگاد مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات میدانی ، روش تحقیق در مطالعه حاضر با توجه به شکل بیان فرضیه ها توصیفی و تحلیلی از نوع عِلّی است. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه مدیران وکارشناسان شعب بانک پاسارگاد در استان گیلان و شامل 120 نفر می باشد. با استفاده از شیوۀ نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس به نمونه گیری از جامعه پرداختیم. لذا با کمک فرمول کوکران حجم نمونه مورد نیاز برابر 92 واحد برآورد شد، نحوۀ محاسبه حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران قابل مشاهده است. پرسشنامه ی طراحی شده پس از آنکه روایی آن از طریق روایی محتوا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت در کل جامعه آماری توزیع شد . و برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ از نسخه 23 نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های تحقیق هم حاکی از معنادار بودن رابطه بین مولفه های IT در سازمان و عملکرد استراتژیک سیستم اطلاعاتی مدیریت در شعب بانک پاسارگاد در استان گیلان وجود دارد.
كلمات كليدي : کیفیت مدیریت؛ سیستم های اطلاعاتی مدیریت؛ مولفه های حیاتی IT ؛ عملکرد استراتژیک.
تاريخ دفاع : 1397-6-20