بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950159347
نویسنده : نرگس حقیقی فر
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر میانجیگری یکپارچه سازی کسب و کارالکترونیکی، بر رابطه بین ساختار ارتباطی و عملکرد عملیاتی (مورد مطالعه: شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر فردین مهرابیان,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده کسب‌وکار الکترونیکی نقش بسیار مهمی در تسهیل جریان به‌موقع اطلاعات، مواد و کالاها در سراسر زنجیره تأمین ایفا می‌کند. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر میانجیگری یکپارچه سازی کسب و کارالکترونیکی، بر رابطه بین ساختار ارتباطی و عملکرد عملیاتی می باشد. جامعه آماری تحقیق مورد نظر شرکت های تولیدی شهرک صنعتی شهرستان رشت می باشند، که بررسی بر روی نمونه ای 426 نفره از کارکنان و مدیران این شرکت ها با روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد (shi & liao, 2015) می باشد. پس از جمع آوری اطلاعات، داده های آمار توصیفی و استنباطی و همچنین معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج این تحقیق حاکی از تاثیر گذاری متغیر وابستگی بین شرکتی بر یکپارچه سازی کسب و کار الکترونیکی؛ اعتماد بین شرکتی بر عملکرد عملیاتی؛ اعتماد بین شرکتی بر یکپارچه سازی کسب وکار الکترونیکی و وابستگی بین شرکتی بر عملکرد عملیاتی از طریق یکپارچه سازی کسب وکار الکترونیکی بود.
كلمات كليدي : کلید واژه: وابستگی بین شرکتی یکپارچه سازی کسب و کار الکترونیکی اعتماد بین شرکتی عملکرد عملیاتی شهرک های تولیدی.
تاريخ دفاع : 1397-6-6