بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950252817
نویسنده : سیده الهه دلخوش
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین نوآوری محصول و مزیت رقابتی پایدار صنعت ها از طریق محرک بازار در شرکت های تولیدی شهرک صنعتی شهرستان رشت
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني-بازرگاني داخلي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :ابراهیم چیرانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده با توجه به رقابتی بودن بازار در شرکت های تولیدی، بسیاری از شرکت‌ها نتوانستند در بازار مؤفقیت چشم گیری داشته باشند و میزان سهم بازار آن‌ها کاهش یافته است. در این تحقیق به بررسی رابطه بین نوآوری محصول و مزیت رقابتی پایدار صنعت ها از طریق محرک بازار در شرکت های تولیدی شهرک صنعتی شهرستان رشت پرداخته شده است. این تحقیق بر اساس ماهیت توصیفی از نوع همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی است. روش گردآوری داده‌ها میدانی بوده است. به‌منظور گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده‌شده است. جامعه آماری تحقیق230 شرکت تولیدی در استان گیلان بوده است. 132 شرکت به‌عنوان نمونه تحقیق از طریق فرمول کوکران برای جامعه محدود به دست آمد و روش نمونه‌ برداری در این تحقیق غیر احتمالی در دسترس بوده است. برای بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ بهره‌برداری شد که برای همه‌ی متغیرها بالاتر از 7/0 به دست آمد. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش معادلات ساختاری و نرم‌افزارهایSPSS و SMART PLS2 استفاده شد. از 3 فرضیه ارائه‌شده در این تحقیق همه فرضیه ها مورد تأیید قرار گرفت. بیش ترین شدت تأثیر مربوط به تأثیر رابطه بین محرک بازار و نوآوری محصول و کم ترین شدت تأثیر مربوط به نوآوری محصول و مزیت رقابتی پایدار است.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: محرک بازا، مزیت رقابتی پایدار، نوآوری محصول
تاريخ دفاع : 1397-6-22