بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920011452
نویسنده : بیتا سهراب نیا
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر عصاره گیاه آویشن روی بیان ژن پمپ افلاکس norA در سویه های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس با استفاده از روش Real Time PCR
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زیست
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي - ميكروبيولوژي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :علی صالح زاده, ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , امير ميرزايي,
چكيده : چکیده زمینه و هدف: یکی از مکانیسم های مقاومت به آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس وجود پمپ افلاکس norA می باشد و یافتن ترکیبات طبیعی گیاهی با قابلیت مهار پمپ های افلاکس یکی از چالش های اخیر می باشد. هدف از این مطالعه، بررسی اثر مهاری عصاره گیاه آویشن بر روی پمپ افلاکس norA در سویه های مقاوم به سیپروفلوکساسین استافیلوکوکوس اورئوس بود. روش بررسی: ابتدا عصاره گیاه آویشن با استفاده حلال اتانولی تهیه شد. سپس با استفاده از روش PCR، وجود پمپ افلاکس norA در 10 سویه بالینی و استاندارد مقاوم به سیپروفلوکساسین استافیلوکوکوس اورئوس مشخص گردید. هم چنین، میزان تاثیر عصاره علیه پمپ افلاکس norA توسط روش اتیدیوم بروماید بررسی شد. در نهایت پس از تیمار سویه ها با غلظت زیر حدکشندگی (SubMIC) عصاره، میزان بیان ژن norA با روش Real Time PCR ارزیابی شد. یافته ها: نتایج PCR نشان داد که تمامی سویه ها دارای پمپ افلاکس norA می باشند و روش فنوتیپی اتیدیوم بروماید مشخص کرد که عصاره گیاه آویشن بر روی تمامی سویه های مقاوم دارای پمپ افلاکس norA، اثر مهاری دارد. هم چنین نتایج Real Time PCR نشان داد که در غلظت های SubMIC عصاره، بیان ژن norA در سویه های مقاوم به سیپروفلوکساسین کاهش می یابد. نتیجه گیری: با توجه به اثر ضدپمپ افلاکسی عصاره آویشن به نظر می رسد که این عصاره گیاه می تواند به عنوان گیاه بومی کشورمان پتانسیل استفاده در صنایع دارویی را داشته باشد. کلید واژه ها: آویشن، استافیلوکوکوس اورئوس، norA
كلمات كليدي : کلید واژه ها: آویشن، استافیلوکوکوس اورئوس، norA
تاريخ دفاع : 1395-05-26