بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950238300
نویسنده : تورج خوش نگار شهرستانی
عنوان پایان نامه : شبیه سازی کامپیوتری ترانزیستوراثر میدانی تونلی غیرپیوندی ناهمگون با دو فلز گیت دراندازه نانومتردرمحیط نرم افزارسیلواکوباهدف ارائه راهکارهایی جهت بهبود ولتاژ ارلی وفرکانس قطع
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي برق- الكترونيك
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در این پژوهش ترانزیستور اثر میدانی تونلی غیر پیوندی ناهمگون با دو فلز گیت،با عایقSiO2 وآلایش بدنه19× e1در محیط نرم افزار سیلواکو شبیه سازی شده است که آن را به عنوان ساختار پایه در نظرگرفته اند،سپس از ایده ها وروشهای مهندسی ساختار،تغییر جنس اکسیدوتابع کار،راهکارهایی را جهت بهبود وارتقاءافزاره در کاربردهای آنالوگ وبدون تضعیف پارامترهای دیجیتال وحتی بهبود آنها،تحلیل وشبیه سازی نموده وبا ساختار پایه(اولیه)مقایسهمی شود.در ابتدا روی بهبود پارامترهای بسیار مهم هدایت انتقالی(gm)و فرکانس قطع(fT)کار نموده ودر نهایت ولتاژ ارلی(VEA) که یکی از پارامترهای مهم در کاربرد آنالوگ،مخصوصا موثر در بهبود گین ذاتی ترانزیستور می باشد.بررسی شده است.
كلمات كليدي : ترانزیستور اثر میدانی تونلی غیر پیوندی،فرکانس قطع، ولتاژ ارلی
تاريخ دفاع : 1397-6-10