بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950232536
نویسنده : بابک کاظمی
عنوان پایان نامه : نقش فرهنگ سیاسی در شکست مشروطیت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : علوم سیاسی
رشته/گرایش تحصيلي : علوم سیاسی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :متین انجم روز, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در هر نظام سیاسی تصوری ذهنی یا برداشتی غالب از سیاست وجود دارد که به اعمال سیاسی معنی می-دهد، بخش¬های مختلف را نظم می¬بخشد و به عملکرد فردی ماهیتی اجتماعی می دهد و از همین مجرا به نوعی موجب انسجام در عملکرد نهادها و سازمان¬ها میگردد. حاکمیت مطلقه در ایران ریشه ی طولانی دارد و علاوه بر سیستم حاکمه که دارای ابزارهای لازم برای تداوم آن بودند؛ فرهنگ موجود در میان مردم نیز یکی از عوامل اصلی تداوم این مطلقیت بود. با شروع زمینه های نهضت مشروطیت این فرهنگ سنتی تداوم دهنده برای مدت زمانی تحت تاثیر مسافرت¬ها، تحصیل کرده¬ها و ارتباطات با کشورهای اروپایی قرار گرفت و به تعلیق درآمد. نتیجه آن که، پیروزی نهضت مشروطیت آغاز دوره¬ایی جدیدی در تاریخ ایران بود. بعد از پیروزی این نهضت، فرهنگ سیاسی سنتی که برای مدتی در سایه قرار گرفته بود دوباره تحت تاثیر عوامل ناکامی یعنی: تضاد منافع، تضاد آرا و عقاید و نفوذ بیگانگان شروع به تاثیر گذاری کرد و نتیجه ی آن منجر به انحراف کشیده شدن نهضت مشروطه شد. ما در این پژوهش می¬کوشیم با بررسی فرهنگ سیاسی سنتی غالب در آن دوره به عنوان یکی از عوامل اصلی ناکامی نهضت مشروطیت بپردازیم.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: فرهنگ سیاسی، نهضت مشروطیت، توهم توطئه، عدم تساهل.
تاريخ دفاع : 1397-6-21