بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920631769
نویسنده : هانیه اكبري شرفشاده
عنوان پایان نامه : تبیین ترک خدمت کارکنان با تاکید بر سکوت سازمانی (مورد مطالعه : بانک های استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت تحول
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :بیژن شفیعی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : موبینگ در محیط کار یک سری از عملکرد و حملات عاطفی نظامند است که هدف آن، درگیر کردن افراد خاص می باشد. عملکردهای موبینگ امروزه در سازمان ها در حال افزایش است. در زندگی تجاری، موبینگ به صورت افسردگی و محرومیت می تواند در یک شخص یا گروه ظاهر شود. این به صورت نامحسوس است اما گاهی نیز به شیوه های محسوس خود را نشان می دهد و هدف تغییر کارکنان فعال در زندگی تجاری می باشد که آنها را تبدیل به افراد سرخورده و غیر فعال می کند. در سازمان هایی که موبینگ، موارد نامطلوبی را بوجود می آورد، احساس ناراحتی پدید می آید و کارکنان در جستجوی راهی برای فرار و طفره رفتن می باشند. در نتیجه، سازمان ها، کارکنان اصلی خود را از دست می دهند. افراد حس تعلق خود را به سمت سازمان هایشان از دست می دهند، آنها حتی پشتکار خود را از دست می دهد و تلاش می کنند شغلی بیایند تا در شرایط بهتری بتوانند در آن مشغول به کار شوند. این رفتار، در کارکنان در جایی که محیط ناامن باشند باعث بروز نا آرامی در آنها می شود و این باعث می شود که آنها انگیزۀ خود را به سمت سازمان ها از دست بدهند. با توجه به اینکه یکی از نتایج مهم سکوت سازمانی و موبینگ، ترک خدمت کارکنان می باشد. بنابراین، درک رابطۀ میان سکوت سازمانی، موبینگ و تمایل ترک خدمت برای سازمان های امروزی از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا اين تحقیق به تبیین ترک خدمت کارکنان با تاکید بر سکوت سازمانی پرداخته است. تحقیق حاضر يک مطالعه توصیفی بوده که به روش پيمايشي انجام شده است. جامعه آماري پژوهش را تمامی کارکنان بانک های استان گیلان به تعداد 6300 نفر تشکیل می دهند که از بین آنها، 206 نفر با استفاده از فرمول کوکران برای جوامع محدود به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده هاي این تحقیق، با استفاده از پرسشنامه نقش میانجی گری موبینگ در رابطه سکوت سازمانی و تمایل به ترک خدمت السی و همکاران در سال 2014 جمع آوري شد. داده هاي حاصل از پرسشنامه توسط نرم افزارSPSS و روش معادلات ساختاری در نرم افزار AMOS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. یافته های این تحقیق حاکي از آن است که تأثیر مثبت و معنادار سکوت سازمانی و موبینگ بر تمایل به ترک خدمت کارکنان بر طبق نتایج حاصله وجود دارد و این تأثیر مثبت و معنادار سکوت سازمانی بر آزاد و اذیت (موبینگ) نیز وجود دارد. همچنین، یافته ها، حاکی از آن است که نقش میانجی موبینگ در رابطه بین سکوت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان تاثیرگذار نیست. به عبارتی موبینگ در رابطه بین سکوت سازمانی و تمایل به ترک خدمت نقش واسطه ای(میانجی) ندارد.
كلمات كليدي : واژه های کلیدی: سکوت سازمانی ، موبینگ ، تمایل به ترک خدمت، کارکنان بانک های استان گیلان
تاريخ دفاع : 1394-11-28