بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940025834
نویسنده : عباس ابوالحسن پور چلارسی
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر بحران مالی با استفاده از الگوهای گسسته پیش بینی بحران مالی
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , محمدرضا وطن پرست,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در این پژوهش به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر بحران مالی پرداخته شد. متغیرهای مورد استفاده در پژوهش عبارتند از ساختار مالکیت، ترکیب هیئت مدیره و پاداش مدیران به عنوان متغیر مستقل و از بحران مالی به عنوان متغیر وابسته. برای انجام این پژوهش نمونه ای از 124 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک انتخاب گردید داده های از بین سال های 1391 تا سال 1395 گردآوری و مورد آزمون آماری قرار گرفتند. برای انجام این پژوهش سه فرضیه مطرح گردید که هر سه فرضیه رد گردید، نتایج حاصل از آزمون های آماری نشان دهنده این مطلب می باشد که بین ترکیب هیات مدیره، ساختار مالکیت شرکت ها و پاداش مدیران با بحران مالی هیچ گونه رابطه معنی داری وجود ندارد.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: بحران مالی، ساختار مالکیت، پاداش مدیران، رگرسیون لجستیک
تاريخ دفاع : 1397-6-13